Hiển thị tất cả 34 kết quả

Dầu Shell Spirax được tạo ra nhằm giúp bảo vệ các bộ phận truyền động để chúng có thể tiếp tục vận hành hiệu quả. Ví dụ, Shell Spirax S6 AXME và Shell Spirax S6 GXME có các tính chất ma sát đặc biệt và tính lưu động cao từ đó giảm thất thoát điện năng, hạ thấp nhiệt độ vận hành và tăng cường hiệu suất cơ học.

Các lợi ích đã được chứng minh thông qua thử nghiệm khắc nghiệt trong phòng thí nghiệm và trên 20 triệu km thử nghiệm thực địa.

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 140 (Spirax A 140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 80W-90 (Spirax A 80W-90)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 80W90 (Spirax A 80W-90)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 85W-140 (Spirax A 85W-140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 85W140 (Spirax A 85W140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 A 90 (Spirax A 90)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 ATF D2 (Donax TA)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 ATF D2 (Donax TA)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 G 140 (Spirax G 140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 G 80W-90

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S2 G 90 (Spirax G 90)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 ATF MD3 (Shell AFT III)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 ATF MD3 (Shell AFT III)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 ATF MD3 (Shell AFT III)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 AX 80W-90

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 G 80W

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S3 TLV

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 ATF HDX (Donax TX)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 ATF HDX (Donax TX)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 ATF HDX (Donax TX)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 CX 10W (Donax TC 10W)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 CX 10W (Donax TC 10W)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 CX 30 (Donax TC 30)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 CX 50 (Donax TC 50)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 CX 60

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 TXM (Donax TD)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S4 TXM (Donax TD)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S5 ATF X

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S5 ATF X

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S6 ATF ZM

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S6 AXME 75W-140 (Spirax ASX 75W-140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (Spirax ASX 75W-90)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S6 AXME 75W140 (Spirax ASX 75W140)

SHELL SPIRAX - Dầu truyền động và dầu cầu

Shell Spirax S6 AXME 75W90 (Spirax ASX 75W90)

Chat hỗ trợ
Chat ngay