Hiển thị tất cả 36 kết quả

SHELL OMALA – DẦU HỘP SỐ
Tuổi thọ dầu càng dài, thiết bị của bạn càng ít yêu cầu bảo dưỡng bằng chất lỏng, vì vậy thiết bị có thể tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn.

Các khách hàng sử dụng sản phẩm tiêu chuẩn của Shell, như Shell Omala S2 G, đang kéo dài thời gian giữa các lần thay dầu lên đến 200% trong một số ứng dụng. Khách hàng đang nâng cấp lên các loại dầu tổng hợp, ví dụ như Shell Omala S4 GX, để đạt tuổi thọ dầu lâu dài hơn nữa và hưởng các lợi ích khác.

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala F 320

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala F 460

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala RL 320

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S1 W 460 (Valvata J)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S1 W 680 (Valvata J)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 100

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 1000

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 150

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 220

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 320

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 460

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 68

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 G 680

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 100 (Omala Oil 100)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 1000 (Omala Oil 1000)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 150 (Omala Oil 150)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 220 (Omala Oil 220)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 320 (Omala Oil 320)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 460 (Omala Oil 460)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 68 (Omala Oil 68)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S2 GX 680 (Omala Oil 680)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S3 GP 220

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S3 GP 320

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GX 150

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GX 220

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GX 320

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GX 460

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GXV 150 (Omala HD 150)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GXV 220 (Omala HD 220)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GXV 320 (Omala HD 320)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 GXV 680 (Omala HD 680)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 WE 150 (Tivela S 150)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 WE 220 (Tivela S 220)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 WE 320 (Tivela S 320)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 WE 460 (Tivela S 460)

SHELL OMALA - Dầu hộp số

Shell Omala S4 WE 680 (Tivela S 680)

Chat hỗ trợ
Chat ngay